oxoweb918273

Portfolio

Scholen die willen beginnen met een portfolio OF hun portfolio een nieuwe dimensie willen geven

Een volgende stap in het begaafdenbeleid kan de invoering van een portfolio zijn.
De meeste onderwijsgevenden zien in welke waarde het portfolio kan hebben, maar soms lijkt de invoering een berg waar men niet overheen kan kijken. Ook vereist het gebruik van een portfolio specifiek leerkrachtgedrag en verandering kan tevens onzekerheid met zich meebrengen.
Voor scholen die zich in de meningvormende fase bevinden bieden wij de mogelijkheid om via een teamproces in één middag duidelijkheid te creëren OF en HOE het portfolio wordt ingevoerd. In het laatste geval wordt ook een besluit genomen of het schoolbreed of voor een beperkte doelgroep wordt ontwikkeld. Via verschillende coöperatieve werkvormen wordt consensus gevonden over een aantal aspecten van het portfolio, waarna de besluitvorming over deze punten de afronding van de middag vormt.
De school is bepalend in dit proces. De ervaring leert dat er altijd punten zijn waarover (soms impliciet) onderlinge overeenstemming bestaat. Of deze workshop ook inderdaad tot de invoering van een portfolio leidt staat niet vooraf vast. Elementen ervan kunnen bijvoorbeeld ook worden gekoppeld aan een bestaande vorm van rapportage.

Scholen die hun portfolio willen uitbreiden, met bijvoorbeeld rapportage over sociaal-emotionele vaardigheden, kunnen in deze middag consensus vinden over de manier waarop dat wordt vormgegeven.

Verder worden de consequenties voor het onderwijskundig handelen geanalyseerd en wordt een begin gemaakt met de daadwerkelijke aanpassing van het portfolio.

Vooraf wordt een intakeformulier ingevuld en naar Slimpuls teruggestuurd. Op basis daarvan bereiden wij de workshop voor.

CONCRETE OPBRENGST VAN DE WORKSHOP

v      De school heeft een goed beeld van het portfolio voor meer- en hoogbegaafde leerlingen (of de
        gehele schoolbevolking)
v      De school heeft heldere omschrijving van het portfolio
v      Bij een positieve keuze: De school heeft een prioriteitenlijst m.b.t. de invoering/uitbreiding van
        het portfolio

Kortom, uw portfolio is voorbereid en u kunt concreet aan de slag!
Slimpuls verzorgt nazorg per e-mail. Het initiatief daartoe ligt bij de school.