oxoweb918273

Rol IB bij hb

Interne begeleiders, zorgcoördinatoren, coördinatoren begaafdheid en MT-leden die hun begaafdenbeleid willen borgen en in ontwikkeling willen houden 

Wanneer er schoolbreed afspraken zijn over de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen is het zaak die in een doorgaande lijn naar het kind te blijven vertalen. De ene leerkracht zal adequate zorg bieden zoals afgesproken, de volgende geeft er (goedbedoeld) een eigen draai aan. Voor de doorgaande ontwikkeling van de betreffende leerling een onwenselijke zaak, zeker wanneer het kind in eerste instantie goed heeft gereageerd op de genomen maatregelen. 

De Interne Begeleider heeft een belangrijke taak bij het continueren van de zorg en daarmee bij het bewaken van het beleid dat door de groepsleerkrachten wordt uitgevoerd. 
De workshop bestaat uit 2 bijeenkomsten van 4 uur (incl. pauze).     
Aan de orde komen:

·         Korte presentatie topdown leren
·         Visieontwikkeling: Hoe leren begaafde kinderen leren                                              . . .             .         Inventarisatie van de speerpunten in het beleid per school                                                 ·         Hoe kan het team worden aangestuurd op de speerpunten                                               ·         Nog te ontwikkelen speerpunten                                                                                     ·         Inventarisatie eigen vaardigheden                                                                                   ·         Inventarisatie eigen leerpunten                                                                                       ·         Zelfreflectie en leren van elkaar

CONCRETE OPBRENGST VAN DE WORKSHOP IB

v      Een speerpuntenlijst voor verdere ontwikkeling van het begaafdenbeleid in de eigen school
v      De IB heeft een duidelijke visie op begaafdenbeleid waarin de begaafde leerling leert leren         v      De IB heeft kennis over het effect van vroegsignalering                                                         v      De IB heeft kennis over topdown didactiek                                                                             v      De IB heeft kennis over het implementeren van het begaafdenbeleid in de school                       v      De IB heeft meer vaardigheden m.b.t. het aansturen van collega’s in het team                           v      Een netwerk van scholen die elkaar kunnen ondersteunen in vergelijkbaar  begaafdenbeleid