oxoweb918273

Gedragscode

Gedragscode voor medewerkers Slimpuls

Doel: Alle medewerkers van Slimpuls passen deze gedragscode toe in hun professionele ontmoetingen

Succesfactoren:

 • Openheid
 • Veiligheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Betrouwbaarheid

Slimpuls bepaalt dat deze gedragscode geldt voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van haar. Deze gedragscode heeft tot doel om onze professionaliteit en integriteit te kunnen garanderen en daarmee ook het vertrouwen te kunnen geven aan onze medewerkers en opdrachtgevers.

Deze gedragscode is een openbaar document. Wij willen op de inhoud te allen tijde aanspreekbaar zijn. Medewerkers en derden die in opdracht van Slimpuls werken worden geacht van de inhoud van de code op de hoogte te zijn en ernaar te handelen.                                                                                                                                   

 • De medewerker bevordert sociale veiligheid voor volwassenen en kinderen.
 • De medewerker is bekend met en handelt naar relevante bestaande protocollen, gemaakte afspraken, wettelijke regelingen en klachtenprocedure.
 • De medewerker spreekt in het contact volwassenen, kinderen en collega’s aan op ongewenst gedrag.
 • De medewerker respecteert de ander in de afhankelijkheidsrelatie die mogelijk kan ontstaan tijdens coaching, begeleiding en/of consult.
 • De medewerker is zich in alle situaties bewust van de positie die hij/zij bekleedt t.o.v. ouders, kinderen, docenten en andere belanghebbenden.
 • De medewerker zoekt geen privécontact met kinderen, anders dan gerelateerd aan de opdrachtovereenkomst die met Slimpuls is aangegaan.
 • De medewerker raakt een kind, indien nodig, uitsluitend functioneel aan en houdt daarbij rekening met de grenzen van het kind.
 • De medewerker veroorlooft zich geen intimiteiten met een kind.
 • De medewerker maakt geen seksueel getinte, racistische of discriminerende ‘grappen’ of opmerkingen.
 • De medewerker geeft duidelijk zijn/haar professionele grens aan als een kind aandringt op intimiteit.

De omgang met onze samenwerkingspartners, klanten en collega’s

Slimpuls heeft als uitgangspunt om samenwerkend, klantgericht, vernieuwend en professioneel te zijn. Wij vragen van onze medewerkers daarom een correcte en dienstverlenende instelling in de richting van onze samenwerkingspartners en onze klanten.

 • Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met de informatie van ouders, kinderen, scholen en andere belanghebbenden. De privacy van ieder wordt gerespecteerd (zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Niet-volgen gedragscode

Wanneer een medewerker handelt in strijd met deze gedragscode beschouwen wij dat als een ernstige aangelegenheid. Afhankelijk van de ernst van de overtreding zullen wij stappen ondernemen. Deze kunnen zich in het uiterste geval uitstrekken tot disciplinaire maatregelen tegen de medewerker.

 • Mocht u van mening zijn dat er niet conform deze code gehandeld is, dan verzoeken wij u dit schriftelijk te melden aan:

Slimpuls t.a.v. Jet Barendrecht

info@slimpuls.nl      

Zij neemt hierover contact met u op.